Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΖΕΡΒΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΟΕΑ

Εν Αθήναις τη 10-11-1949
ΠΡΟΣ
Το Υπουργείον Στρατιωτικών
Διεύθυνσιν Προσωπικού
Ενταύθα
    Έχω την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. 10/49 Ε.Δ.Υ.Σ., κοινοποιούσης τον Νόμον 844/48, να πέμψω Υμίν προσηρτημένως συνοπτικήν έκθεσιν χρηματικής διαχειρίσεως των ΕΟΕΑ (Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών) συμφώνως τω άρθρω 16 του Α. Νόμου 844/48 και παρακαλούμεν, όπως γνωρίσητε ημίν την λήψιν.
Ν. ΖΕΡΒΑΣ


Στρατηγός ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ
Τέως ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΟΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16
ΑΘΗΝΑΙ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσιν Προσωπικού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.       Με το βιβλίο μας: «Τί πήραμε, τί ξοδέψαμε για τον Λυτρωτικόν Αγώνα», Νοέμβριος 1944, ως και με προηγουμένας εκθέσεις εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν Καίρου και Στρατηγείον Μέσης Ανατολής ανεφέραμεν: πως συνεκροτήθησαν και πως ηργάσθησαν αι ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ και συγκεκριμμένως αι οικονομικαί των υπηρεσίαι. Ήδη δια της παρούσης, ανταποκρινόμενοι εις το υπ’ αριθμ. 1104 Νομοθετικόν Διάταγμα περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του υπ. αριθμ. 971/1949 Α.Ν. «περί απονομής Ηθικών Αμοιβών εις τας Εθνικάς Ανταρτικάς Ομάδας και Εθνικάς Οργανώσεις εσωτερικής αντιστάσεως», δίδομεν κατωτέρω συνοπτικήν κατάστασιν των εισπραχθέντων και δαπανηθέντων χρηματικών ποσών διά την διεξαγωγήν του Εθνικού Αγώνος από του Οκτωβρίου 1941 μέχρι του Απριλίου 1945.
2.       Η ως άνω κατάστασις δεν είναι αντίγραφον των λογιστικών μας βιβλίων, ως η προηγούμενη, αλλά μηνιαία συγκεντρωτική κατάστασις των εισπραχθέντων και δαπανηθέντων μετά σχετικών επεξηγηματικών παρατηρήσεων. Διά τον ως άνω λόγον δεν αναφέρομεν τα κατά καιρούς συναφθέντα δάνεια, εφ’όσον εξωφλήθησαν αργότερον διά των εισπραχθέντων εκ της Βρεττανικής επιχορηγήσεως, ούτε τας αποσταλείσας Λίρας χρυσάς Αγγλίας εις Αθήνας προς εξαργύρωσιν, δεδομένου, ότι χρεώνονται εις Λίρας χρυσάς, αναλόγως της τιμής της Λίρας, την ημέραν της εξαργυρώσεως αυτών.

Α. ΕΣΟΔΑ

1.       Κυρίως εισπράξεις

Αι Εθνικαί Ομάδες (Γεν. Αρχηγείον Στρατηγού Ζέρβα) εισέπραξαν δια την πλαισίωσιν, ανάπτυξιν και συντήρησιν των Ανταρτικών Ομάδων από του Ιουλίου 1942 μέχρις Απριλίου 1945, τα κάτωθι ποσά κατά μήνα, τα οποία και διεχειρίσθησαν και διά τα οποία αποδίδουν σήμερον λογαριασμόν:

                             $ Χρ.              Δρχ.                 $Β.Μ.Α.

     Μέχρι 31/12/1942                 1000%          
     1/1/1943-28/2/1943               1250%           4.000.000
     1/3/1943-30/6/1943              13895%      217.000.000
     Ιούλιον 1943                         13600%
     Αύγουστον 1943                   20570%
     Σεπτέμβριον 1943                   8000%
     Οκτώβριον 1943                     7000%
     1/11/1943-31/12/1943            12336%
     Ιανουάριον 1944                     13400%
     Μάρτιον 1944                         16343%
     Απρίλιον 1944                        10200%
     Μάϊον 1944                             10200%
     Ιούνιον 1944                             8500%
     Ιούλιον 1944                           17200%
     Αύγουστον 1944                     28530%
     Σεπτέμβριον 1944                   21200%
     Οκτώβριον 1944                       2000%
     Νοέμβριον 1944                      19200%
     Δεκέμβριον 1944                                                                          60825%
     Φεβρουάριον 1945                                                                        35000%
                                                        224444%     221.000.000           95825%
2.       Έκτακτοι εισπράξεις

α. Εκτός των ανωτέρω εισέπραξαν κατά καιρούς και Λίρας Χρυσάς 16.516% ως και δραχμάς 4.220.054.497, τα οποία και διέθεσαν υπό την εποπτείαν των Άγγλων συνδέσμων και κατ΄εντολήν της Συμμαχικής Αποστολής: διά την ενίσχυσιν των προσφύγων και απόρων, διά την μεταφοράν πολεμικού υλικού από θαλάσσης, διά επιχορηγήσεις Νοσοκομείων κτλ.

β. Διέθεσεν επίσης η συμμαχική αποστολή το ποσόν των Λιρών Χρυσών 67.686% διά τους πυροπαθείς και αστέγους των περιφερειών Ηπείρου, μέσω ειδικού τμήματος του Γενικού Αρχηγείου (Δ/νσις Προνοίας και Περιθάλψεως) και επί παρουσία πάντοτε και εντολή Βρεττανού Αξ/κού.

γ. Η Βρεττανική επιχορήγησις ποικίλλει αναλόγως της αυξομειώσεως της δύναμης των Ανταρτών, εγκρινόμενης εκάστοτε της μηνιαίως υποβαλλομένης καταστάσεως της δυνάμεως των Μονάδων. Ούτω, ενώ η τροφοδοτούμενη δύναμις ανήρχετο τον Δεκέμβριον 1942 εις 250 άνδρας, έφθασε περί τα μέσα 1944 τα 15.000 άτομα.

δ. Εις τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται τα απ΄ευθείας δοθέντα υπό της Βρεττανικής Αποστολής εις διαφόρους Μονάδας: είτε προς εκτέλεσιν ωρισμένων εντολών, είτε προς συμπληρωματικήν των ενίσχυσιν και διά τα οποία απέδωσαν απ΄ευθείας λογαριασμόν, χωρίς να λάβη γνώσιν το Γεν. Αρχηγείον.

Β. ΕΞΟΔΑ

1.       Τροφοδοσίαι και λοιπαί δαπάναι Μονάδων

Τα ως άνω ποσά διετέθησαν διά διαφόρους αιτίας, διά τούτο και κατατάσσονται εις διαφόρους μερίδας των οποίων δίδομεν κατωτέρω επεξηγηματικήν ερμηνείαν:

α. Τροφοδοσίαι τμημάτων Γενικού Αρχηγείου

Όπως είναι φυσικόν, τα πλείστα των τμημάτων μας συνεκροτήθησαν εις το Γεν. Αρχηγείον, όπου και παρέμενον επί τι διάστημα μέχρις ότου αποκτήσουν την αυτοτέλειάν των.
Τα ως άνω τμήματα συνετήρει το Γεν. Αρχηγείον κατά το διάστημα της παραμονής των, ως επίσης και τα τμήματα τα εξαρτώμενα απ΄ευθείας εκ του Γεν. Αρχηγείου και χρησιμοποιούμενα υπ΄αυτού δι΄ορεινάς καταδρομάς, σαμποτάζ, ως και εφεδρείαν γενικήν διά τας μετ΄έπειτα συσταθείσας Μεραρχίας.
Εκτός των άνω συνετήρει και τον Λόχον Στρατηγείου μετά των διαφόρων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου.

β.  Τροφοδοσίαι και έξοδα Μονάδων:

1)      Εδώ αναφέρονται αι δαπάναι, αίτινες ανάγονται εις την συντήρησιν και ανάπτυξιν της δυνάμεως των διαφόρων Αρχηγείων, που αργότερον μετετράπησαν εις Μεραρχίας. Τα πρώτα αναφερόμενα έξοδα είναι διά την δημιουργίαν πυρήνων μέχρις ότου αι Εθνικαί Ομάδες ανεπτύχθησαν εις το MAXIMUM της δυνάμεώς των, φθάσασαι να αριθμούν περί τα 15.000 άτομα ως περιγράφωμεν κατωτέρω.

2)      Παραθέτομεν κατάστασιν των Μονάδων κατά Σεπτέμβριον 1943.
α) Αρχηγείον Ηπείρου
β) Αρχηγείον Μετσόβου-Κονίτσης
γ) Αρχηγείον Τζουμέρκων-Άρτης
δ) Αρχηγείον Ξηρομέρου
ε) Αρχηγείον Τριχωνίδος
στ) Αρχηγείον Ευρυτανίας
ζ) Αρχηγείον Ανατ. Θεσσαλίας
η) Αρχηγείον Δυτ. Θεσσαλίας
θ) Αρχηγείον Ανατ. Στερεάς Ελλάδος
ι) Αρχηγείον Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
ια) Αρχηγείον Πελοποννήσου
ιβ) Αρχηγείον Αττικοβοιωτίας
ιγ) Αρχηγείον Παρνασίδος
ιδ) Αρχηγείον Βάλτου
ιε) Αρχηγείον Κερκύρας
ιστ) Αρχηγείον Δωρίδος
ιζ) Αρχηγείον Λοκρίδος
ιη) Αρχηγείον Ναυπακτίας
ιθ) Αρχηγείον Φθιώτιδος
κ) Αρχηγείον Μεσολογγίου-Μακρυνείας
κα) Αρχηγείον Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
κβ) Αρχηγείον Ζακύνθου
κγ) Αρχηγείον Λευκάδος
κδ) Υπαρχηγείον Σκουλικαριάς
κε) Υπαρχηγείον Αγνάντων
κστ) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών
κζ) Έμπεδον Εθνικόν Τάγμα
κη) Στρατιωτική Δ/νσις Κλειδιού
κθ) Ανεξάρτητον Τάγμα Απεραντίων
λ) Τμήμα Ιταλών Αυτομόλων
λα) Τμήμα Γερμανών και Ιταλών αιχμαλώτων εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως
λβ) Αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ εις Κοινόν Γεν. Στρατηγείον Περτούλι
λγ) Αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ εις Κοινόν Γεν. Στρατηγείον Ηπείρου Άρτης
λδ) Ορεινόν Χειρουργείον
λε) Α’ Γεν. Νοσοκομείον
λστ) Β’ Γεν. Νοσοκομείον
λζ) Γ’ Γεν. Νοσοκομείον

3)      Αι ανωτέρω μονάδες: α) ετροφοδοτήθησαν, εμισθοδοτήθησαν 1 λίρα χρυσή μηνιαίως οι Αξιωματικοί και ½ λίρα χρυσή οι άνδρες και επεχορηγήθησαν διά τα Γενικά των έξοδα αγοράς και συντηρήσεως κτηνών, πληρωμής αγωγίων, οδοιπορικών συνδέσμων, εξόδων γραφικής ύλης και διαφόρων άλλων εξόδων, β) επίσης εις τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται και τα έξοδα που ευρέθησαν εις την ανάγκην να κάμουν διά την αγοράν συμπληρωματικού ιματισμού, αρβυλών και οπλισμού, γ) αυτόματα όπλα, ασύρματοι και διάφορα άλλα είδη μετεφέρθησαν ουχί άπαξ εξ Αθηνών διά ειδικώς μεταποιημένων αυτοκινήτων.


2.       Βοηθήματα και ενισχύσεις

Εις το κεφάλαιον αυτό περιλαμβάνονται τα ποσά, που διετέθησαν διά την ενίσχυσιν των απόρων κατοίκων των περιοχών εις τας οποίας έδρασαν αι Εθνικαί Ομάδες. Τα ποσά αυτά δεν έχουν καμμίαν σχέσιν με εκείνα, που έδωσαν αργότερον οι Σύμμαχοι διά τους παθόντας. Ήσαν από το υστέρημα του αντάρτου, που μόνος του εζήτησε να ελαττωθή το ιδικό του ψωμί για να δοθή εις τον Λαόν. Και τούτο διότι:

α. Υπάρχουν ορεινές περιφέρειες εις τας οποίας οι κάτοικοι συντηρούνται μόνον με μπομποτάλευρο ή βαλανιδάλευρο, επειδή το έδαφος είναι άγονο ή δεν έχει αξιοποιηθή. Τον Ιούλιον 1943, οι Ιταλοί έκαυσαν πολλάς από τα ως άνω περιοχάς και ούτω εκτός της φυσικής δυστυχίας προσετέθησαν και αι καταστροφαί του κατακτητού. Δι’ αυτήν την κοινωνικήν αλληλεγγύην αι Εθνικαί Ομάδες διέθεσαν αρκετά, περιγραφόμενα αναλυτικώτατα εις τα βιβλία των, ποσά.

β. Εκτός των ανωτέρω διετέθησαν διάφορα ποσά διά την Οργάνωσιν Απελευθερωτικών Επιτροπών και την στρατολογίαν ενόπλων εις Βόρειον Ήπειρον, ως και βοηθήματα εις πρόσφυγας Βορειοηπειρώτας, καταφύγοντας εις την περιοχήν μας. Ομοίως διά την διατροφήν διακοσίων γυναικοπαίδων, άτινα ευρίσκοντο υπό την προστασίαν μας εις την Έδραν του Γεν. Αρχηγείου. Λεπτομερή κατάστασιν των ανωτέρω απεστείλαμεν εις το Υπουργείον Εξωτερικών διά του υπ’ αριθμού 4491 της 22/5/1945 εγγράφου μας.


3.       Γενικά έξοδα

Διά την λεπτομερή καταγραφήν των Γενικών εξόδων εχρησιμοποιήθησαν παρ’ ημίν 6 μεγάλα βιβλία ταμείου και 2 κιβώτια αποδείξεων. Ενταύθα περιοριζόμεθα να αναφέρωμεν περιληπτικώς τας ανάγκας διά τας οποίας εξοδεύσαμεν τα εν λόγω ποσά:

α. Διά οδοιπορικά έξοδα, τροφοδοσίαν και αποζημίωσιν των συνδέσμων, που απεστέλλοντο εις ολόκληρον την Ελλάδα.

β. Διά τα όργανα του ΙΙ Γραφείου, που έδρασαν επίσης εις ολόκληρον την χώραν.

γ. Διά γραφικήν ύλην.

δ. Διά μεταφοράν (ενταύθα έχομε καταχωρήσει όσα εξοδεύθησαν από το Γενικό Αρχηγείον εις αποζημιώσεις κτηνών και ημιονηγών διά την μεταφοράν τροφίμων και πολεμικού υλικού).

ε. Διάφορα μικροέξοδα (κηδείες ανταρτών, παραστάσεις Εθνικών εορτών, αποζημιώσεις αγροζημιών κτλ).

στ. Ελλείματα χρηματοαποστολών: Αυτά προέκυψαν είτε διά της συλλήψεως συνδέσμων μεταφερόντων χρηματοαποστολάς, είτε διά της παραλαβής ελλειπών χρηματοδεμάτων λόγω δυσχερείας της καταμετρήσεώς των ένεκεν των επικρατουσών συνθηκών εις τας πόλεις.

ζ. Έκτακτοι δαπάναι: Εις το ποσόν αυτό περιλαμβάνονται τα έκτακτα βοηθήματα τα δοθέντα τας ημέρας του Πάσχα εις τους πρόσφυγας που κατέφυγον εις τας Εθνικάς Ομάδας από διαφόρους περιοχάς της Ελλάδος.

η. Αποζημιώσεις κτηνών, που απωλέσθησαν ή εφονεύθησαν εις την υπηρεσίαν των Εθνικών Ομάδων. Και:

θ. Σκεύη και εργαλεία διάφορα, ήτοι: Γραφομηχαναί, διόπτραι, εξαρτήματα γραφείων, αποσκευαί και γενικώς είδη μή αναλώσιμα. Τας Γραφομηχανάς, ίππους και διάφορα άλλα εκ των ανωτέρω ειδών παρεδώσαμεν, ως θα ιδώμεν κατωτέρω, εν Κερκύρα, εις την νεοσυσταθείσαν Μεραρχίαν Εθνοφυλακής (Φεβρουάριος 1945). 

4.       Πολεμικαί ζημίαι

α. Το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής μας έσωσε τον Ιούνιον 1943 την εντολήν να αγορασθούν και αποθηκευθούν τρόφιμα διά τυχόν χρησιμοποίησίν των εν περιπτώσει αποβάσεως εις την περιοχήν ταύτην και υπ’ αυτών των ιδίων. Εσχηματίσθησαν ούτω αποθέματα τροφίμων εις Τετράκωμον και Πηγάς.

β. Αι επιδρομαί, αίτινες εγένοντο τον Οκτώβριον 1943 εις τας ορεινάς περιοχάς από τους Γερμανούς και αι αρπαγαί του ιδίου έτους από τα τμήματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μας εστέρησαν από το σύνολον των αποθηκών τούτων. Επίσης έγιναν και άλλαι επιδρομαί από τους Γερμανούς κατά τας τελευταίας επιχειρήσεις. Εις την ως άνω μερίδα περιλαμβάνεται η αξία των εν λόγω τροφίμων.

5.       Έξοδα Αθηνών

α. Εις το κεφάλαιον τούτο περιλαμβάνονται τα ποσά, που εστάλησαν εις Αθήνας διά την δημιουργίαν εστιών αντιστάσεως, διά την αποστολήν στελεχών εις την Ορεινήν Ελλάδα, διά την επιχορήγησιν των οικογενειών των Αξιωματικών και Ανταρτών και γενικώς διά την αντιπροσώπευσιν των Εθνικών Ομάδων εις το Κέντρον. Διά τον ως άνω σκοπόν η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή, εδρεύουσα εις Ορεινήν Ελλάδα, κατήρτησε την Διοικούσαν Επιτροπήν Αθηνών εξ επιλέκτων Εθνικιστών, ήτις και διεχειρίσθη τα αποσταλέντα ποσά.

β. Εις τα εν λόγω έξοδα περιλαμβάνονται και τα αποστελλόμενα μηνιαίως κατόπιν εντολής του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, διά την δημιουργίαν υπηρεσίας πληροφοριών, που προσέφερε σοβαράς υπηρεσίας και εβοήθησεν πολλαπλώς την Αγγλικήν υπηρεσίαν πληροφοριών Μέσης Ανατολής.

6.       Αγορά κτηνών

α. Εις το κεφάλαιον αυτό περιλαμβάνονται, όσα κατέβαλε η οικονομική υπηρεσία Γενικού Αρχηγείου διά την αγοράν κτηνών προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της επιμελητείας και του Πυροβολικού

β. Τα περισσότερα των κτηνών αυτών εφονεύθησαν ή απωλέσθησαν κατά τας διαφόρους επιχειρήσεις, τα δέ υπόλοιπα μετεφέρθησαν εις Κέρκυραν και παρεδόθησαν εις την συσταθείσαν Μεραρχίαν Εθνοφυλακής. Παραθέτομεν κατωτέρω τα διατεθέντα ποσά κατά μερίδας και μήνας.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ
1. Τροφοδοσίαι Τμημάτων Γενικού Αρχηγείου
                                            $Χρ.                           Δρχ.                           $Β.Μ.Α
Μέχρι 31/12/42                     254%                   27.670.000
1/1/43-28/2/43                      240%                    14.300.000
1/3/43-30/6/43                    1389%                    87.102.000
Ιούλιος 1943                         616%                    56.603.086
Αύγουστος 1943                   420%
Σεπτέμβριος 1943                 756%
Οκτώβριος 1943                  1090%
1/11/43-31/12/43                   2625%
Ιανουάριος 1944                    790%
Φεβρουάριος 1944               1460%
Μάρτιος 1944                       1830%
Απρίλιος 1944                       3896%
Μάϊος 1944                           3893%
Ιούνιος 1944                         2482%
Ιούλιος 1944                         1983%
Αύγουστος 1944                   5588%
Σεπτέμβριος 1944                 1563%
Οκτώβριος 1944                      897%
Νοέμβριος 1944                    2200%
Δεκέμβριος 1944                    231%                                                2700%             
Ιανουάριος 1945                                                                               5360%
Φεβρουάριος 1945                                                                            3642%
                                      34212%                185.675.086                   11782%

2.Τροφοδοσίαι και Έξοδα Μονάδων


                                           $Χρ.                           Δρχ.                           $Β.Μ.Α.
Μέχρι 31/12/1942               480%
1/1/1943-28/2/1943             100%
1/3/1943-30/6/1943            6191%
Ιούλιος 1943                     15230%
Αύγουστος 1943               24561%
Σεπτέμβριος 1943               5942%
Οκτώβριος 1943                  2000%
1/11/1943-31/12/1943         11167%
Ιανουάριος 1944                   4112%
Φεβρουάριος 1944                5588%
Μάρτιος 1944                        5519%
Απρίλιος 1944                       9017%
Μάιος 1944                           3313%
Ιούνιος 1944                         8884%
Ιούλιος 1944                         5131%
Αύγουστος 1944                  17358%
Σεπτέμβριος 1944                 7717%
Οκτώβριος 1944                 10465%
Νοέμβριος 1944                 10121%
Δεκέμβριος 1944                    219%                                                    11150%
Ιανουάριος 1945                   1100%                                                    14180%
Φεβρουάριος 1945                1124%                                                     36435%
Μάρτιος1945                        5256%
                                     158339%                                                       66921%

3.    Βοηθήματα και ενισχύσεις
                                                                                                    
                                         $Χρ.                       Δρχ.                                  $Β.Μ.Α
Μέχρι 31/12/1942             128%                14.300.000
1/1/1943-28/2/1943           465%                  8.400.000
1/3/1943-30/6/1943         2431%
Ιούλιος 1943                   1285%
Αύγουστος 1943               349%
Σεπτέμβριος 1943             448%
Οκτώβριος 1943                 63%
1/11/1943-31/12/2943      1721%
Ιανουάριος 1944                146%
Φεβρουάριος 1944               99%
Μάρτιος 1944                      92%
Απρίλιος 1944                    202%
Μάιος 1944                         831%
Ιούνιος 1944                      1792%
Ιούλιος 1944                        431%
Αύγουστος 1944                1917%
Σεπτέμβριος 1944                  37%
Οκτώβριος 1944                  129%
Νοέμβριος 1944                    75%
Δεκέμβριος 1944                 342%                                                               380%
Ιανουάριος 1945                    29%                                                             1486%
Φεβρουάριος 1945                  11%                                                            1486%
Μάρτιος 1945                                                                                             2670%
Απρίλιος 1945                        22%                                                            3298%            
                                           13045%              22.700.000                          9320%
4.       Γενικά Έξοδα


                                               $ Χρ.                              Δρχ.                                $Β.Μ.Α.
Μέχρι 31/12/1942                     28%                          4.560.000
1/1/1943-28/2/1943                   18%                          2.600.000
1/3/1943-30/6/1943                 222%
Ιούλιος 1943                            325%
Αύγουστος 1943                      296%
Σεπτέμβριος 1943                    235%
Οκτώβριος 1943                      122%
1/11/1943-31/12/1943              336%
Ιανουάριος 1944                       104%
Φεβρουάριος 1944                   185%
Μάρτιος 1944                           124%
Απρίλιος 1944                           380%
Μάιος 1944                               348%
Ιούνιος 1944                              318%
Ιούλιος 1944                              234%
Αύγουστος 1944                         870%
Σεπτέμβριος 1944                       392%
Οκτώβριος 1944                         181%
Νοέμβριος 1944                         227%
Δεκέμβριος 1944                        685%                                                                632%
Ιανουάριος 1945                           74%                                                              3274%
Φεβρουάριος 1945                       34%                                                              2890%
Μάρτιος 1945                               42%                                                               456%
Απρίλιος 1945                            167%                                                               550%
                                                5947%               7.160.000                             7802%

5.       Πολεμικαί ζημίαι

                                                          $Χρ.                        Δρχ.                             $Β.Μ.Α.
1/11/1943-31/12/1943                     6114%
Ιανουάριος 1944                               150%
Μάιος 1944                                         80%
Ιούνιος 1944                                     100%                                                                                     
                                                         6444%
6.       Έξοδα Αθηνών


                                        $Χρ.                                   Δρχ.                          $Β.Μ.Α.
1/1/1943-30/6/1943             1000%
Ιούλιος 1943                          496%
Αύγουστος 1943                     12%
Σεπτέμβριος 1943                   25%
Οκτώβριος 1943                     600%
1/11/1943-31/12/1943             700%
Ιανουάριος 1944                      195%
Φεβρουάριος 1944                   355%
Μάρτιος 1944                            24%
Απρίλιος 1944                          330%
Μάιος 1944                              447%
Ιούνιος 1944                            309%
Ιούλιος 1944                            443%
Αύγουστος 1944                      391%                                                                                   
                                           5727%

7.       Αγορά κτηνών

                                       $Χρ.                          Δρχ.                          $Β.Μ.Α.
Ιούλιος 1943                      8%
Αύγουστος 1943               17%
Σεπτέμβριος 1943             67%
1/11/1943-31/12/1943       77%
Ιανουάριος 1944                52%
Φεβρουάριος 1944            40%
Μάρτιος 1944                    10%
Απρίλιος 1944                    84%
Μάιος 1944                        25%
Ιούνιος 1944                       50%
Ιούλιος 1944                    157%
Αύγουστος 1944               137%
Σεπτέμβριος 1944                6%                                                                                    
                                         730%

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.    Εισπράξεις

Ανακεφαλαιούντες τα ανωτέρω, δίδομεν συνοπτικόν πίνακα των εξόδων μας κατά κεφάλαια επί συνολικών εισπράξεων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τεσσαράκοντα τεσσάρων χρυσών Λιρών (224.444%). Διακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων δραχμών (221.000.000) και ενενήκοντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε χάρτινων Λιρών (95.825%) Β.Μ.Α. Ήτοι:

2.    Δαπάναι

                                                  $Χρ.                                 Δρχ.                          $Β.Μ.Α.
1.    Τροφοδοσία Τμημάτων
Γεν. Αρχηγείου                          34212%             185.675.086                11782%
2.    Τροφοδοσία και έξοδα
Μονάδων                                158339%                                                    69921%
3.    Βοηθήματα και ενισχύσεις   13045%               22.700.000                   9320%
4.    Γενικά Έξοδα                          5947%                 7.160.000                   7802%
5.    Πολεμικαί ζημίαι                   6444%
6.    Έξοδα Αθηνών                       5727%
7.    Αγορά κτηνών                          730%          
                                                 224444%             215.535.086                 95825%

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.    Καθήκον διαχειριστού

α. Δεν κρίνω άσκοπον, να προσθέσω, εν κατακλείδι, ότι δι΄άπαντα τα ανωτέρω ποσά, άτινα εν τη εκθέσει μου ανέφερα, ουδεμίαν απόδειξιν έχω δώσει. Και διά να κυριολεκτώ: ούτε καν ποτέ μου εζητήθη τοιαύτη. Επίσης ουδέποτε μου προεβλήθη και η ελάχιστη αξίωσις του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, όπως υποβάλω εις αυτό απολογισμόν των δαπανών.

β. Εν τούτοις, από της πρώτης στιγμής, αφ΄ής, εν τη προσπαθεία μου να οργανώσω και επεκτείνω τον ΕΔΕΣ, έλαβα χρήματα εκ μέρους των Συμμάχων, εκράτησα βιβλία διαθέσεως των χρημάτων τούτων, με την προοπτικήν, αν μεν επιζήσω του Αγώνος, να δυνηθώ και περιφρουρήσω εαυτόν από κάθε συκοφαντίαν, αν όχι, οι έχοντες κάθε ηθικόν συμφέρον να υπερασπίσουν το αδιάβλητον του ιερού μας αγώνος συνεργάται μου, πράξουν το καθήκον των.

γ. Και δι΄αυτό, άμα ως έληξε το πρώτον μέρος του αγώνος, έσπευσα να συντάξω και αποστείλω, τόσον εις το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής από το οποίον εξηρτώμην, όσον και προς την τότε Ελληνικήν Κυβέρνησιν, από την οποίαν ουδεμίαν είχα μέχρι και της συγκλήσεως της συσκέψεως της ΚΑΖΕΡΤΑΣ εξάρτησιν, απολογισμόν των εσόδων και εξόδων του όλου αγώνος, ούτινος ηυτύχησα να είμαι ο Αρχηγός.

3.    Χρέος ηθικόν

α. Και σήμερον, συντάξας την παρούσαν, δεν νομίζω, ότι πράττω τούτο υποχρεούμενος εκ του θεσπιθέντος υπό του Κράτους Νόμου, δεδομένου ότι, ούτε μίαν δραχμήν εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου δεν έλαβα. Όπως δέ ετόνισα ανωτέρω: ούτε μίαν απόδειξιν έδωκα, έστω και ατομικήν, προς τους χορηγούς Συμμάχους, αλλ΄ότι τούτο, όπερ πράττω, είναι καθήκον μου απορρέον από την ηθικήν υποχρέωσιν, ήν έχω έναντι των τιμίων Αγωνιστών μου, ίνα προστατεύσω το άγιον και ιερόν έργον αυτών από πάσης πλευράς και προ παντός από πάσης τάσεως διαβολής και συκοφαντίας.

β. Θα ηυχόμην το αυτό να έπραττον και όλοι εκείνοι οι παράγοντες είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδος ευρεθέντες κατά την Κατοχήν, ίνα ούτω απαλλάξουν τους καλώς υπέρ Πατρίδος αθλήσαντας από πάσης κατ΄αυτών εκτοξευομένης συκοφαντίας εκ μέρους εκείνων των κακών ανθρώπων, οίτινες έχουν κάθε συμφέρον να διαβρώσουν την ανωτέραν ηθικήν, ήτις διέπνεεν όλους τους Έλληνας, όταν εσυνέχισαν: τον υπέρ του ανθρώπου, τον υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης αγώνα των εντός ή εκτός της Ελλάδος.

Εν Αθήναις τη 10η Νοεμβρίου 1949
Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου