Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

"ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ" - Από το αρχείο του ΣυνδέσμουΤαγματάρχης Απόστολος Κωνστανινίδης, αρχηγός Αρχηγείου Ηπείρου και διοικητής της VIII Μεραρχίας των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ.


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 2604


                                                        ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

Διά τον Ταγματάρχην Κωνσταντινίδην Απόστολον του Δημητρίου


Ονοματεπώνυμον: Κωνσταντινίδης Απόστολος του Δημητρίου

Βαθμός: Κατετάγη Εθνικάς Ομάδας με τον βαθμόν του Ταγ/ρχου. Προήχθη εις Αντισ/χην από 1/1/43 και εις Συν/ρχην από 30/6/44.

Όπλον: Πεζικού - Μόνιμος

Χρονολογία Κατατάξεως Εθνικάς Ομάδας: 15 Δ/βρίου 1942

Μονάς εις ήν κατετάγη: Αρχηγείον Ηπείρου - ΥΙΙΙ Μεραρχία

Υπηρεσίαι άς εξετέλεσεν και πως εξετέλεσεν ταύτας

1. Από 15 Δ/βρίου 1942 μέχρι τέλους Φεβ/ρίου 1943 Διοικητής του Αποσπάσματος Ανταρτών Ομάδων περιοχής Πρεβέζης. Αψηφών πάντα κίνδυνον εκ της παρουσίας των Ιταλικών αποσπασμάτων ανά την περιοχήν εξύψωσε το Εθνικόν φρόνημα των κατοίκων, οργάνωσε τούτους εις ομάδας και τους προπαρασκεύασεν εις τον κατά των εχθρών της Πατρίδος αγώνα παρά την σοβαράν αντίδρασιν της Οργανώσεως ΕΑΜ και ΚΚΕ.


2. Από 1 Μαρτίου 1943 μέχρι 15 Μαρτίου 1944 Αρχηγός Εθνικών Ομάδων Ηπείρου. Με ακλόνητον πίστιν εις τον Εθνικόν αγώνα επεδόθη εις την διοργάνωσιν των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων ανταρτών, ο αριθμός των οποίων κατά μήνα Ιούλιον του 1943 ανήρχετο εις υπερτρισχιλίους άνδρας. Ενθουσιώδεις εις το έπακρον μετέδωκεν τον ενθουσιασμόν του εις τους υφισταμένους του Αξιωματικούς και οπλίτας και επέτυχεν να εκτελεσθούν πιστώς και επιτυχείς αι ανατεθείσαι αυτώ ως Αρχηγού Ηπείρου υπό του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής εντολαί Στρατιωτικών Επιχειρήσεων κατά των κατακτητών με ελαχίστας σχετικάς θυσίας επί του αμάχου πληθυσμού της περιοχής. Το σύνολον των επιχειρήσεων τούτων μετά των λαμπρών και υψίστης σημασίας διά τον Συμμαχικόν Αγώνα αποτελεσμάτων των εμφαίνηται λεπτωμερώς εις την προσηρτημένην έκθεσιν πολεμικής δράσεως του Αρχηγείου Ηπείρου. Διά τα λαμπρά αποτελέσματα απέσπασε τα συγχαρητήρια του Γενικού Αρχηγείου Μέσης Ανατολής.

3. Κατά την 15 Μαρτίου καταργηθέντων των αρχηγείων ανέλαβε την Διοίκησιν της ΥΙΙΙ Μεραρχίας μέχρις της 31 Δ/βρίου ότε γενομένης ανασυγκροτήσεως των Εθνικών Ομάδων της Ταξιαρχίας ανέλαβεν την Διοίκησιν της ΙΥ Ταξιαρχίας. Ως Διοικητής Μεραρχίας αντιμετωπίζον κλειστάς δυσχερείας επέτυχεν διά της δραστηριότητός του εις την στρατικοποίησιν των Τμημάτων (συγκρότησιν - πειθαρχίαν - εκπαίδευσιν) εργαζόμενος νυχθημερόν κατέστησεν ταύτα λίαν αξιόμαχα και αντιμετώπισιν τους Γερμανούς επανειλημμένως εις αγώνα εκ παρατάξεως. Προπαρασκεύασεν και εξετέλεσεν διά των τμημάτων του επιδρομάς κατά Γερμανικών Φαλάγγων εν κινήσει ως και κατά ισχυράς οργανωμένων σημείων και κέντρων αντιστάσεως με εξαιρετικά αποτέλεσματα και απέσπασεν επανειλημμένως τον θαυμασμόν και τα συγχαρητήρια των παρισταμένων Βρεττανών Αξ/κών αντιπροσώπων του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
 Ωσαύτως διά των τμημάτων της Μεραρχίας του εξεκαθάρισεν την περιοχήν Γραμμενοχωρίων και Φιλιατών από το ΕΑΜΟΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ στοιχείον κατόπιν σκληρών και πολυήμερων αγώνων καθ' ούς συγχρόνως αντιμετώπιζεν και τας Γερμανικάς επιδρομάς. Διά των Μονάδων της Μεραρχίας του και τη ενισχύσει ενός Συντάγματος επολιόρκησεν την πόλιν των Ιωαννίνων και διά της ορμητικότητος των τμημάτων και της αποφασιστικότητος του εξηνάγκασεν τον εχθρόν να εγκαταλείψη ταύτην πανικόβλητος εγκαταλίποντα πολλά λάφυρα εις παντοειδές πολεμικόν υλικόν.
 Κατά την γενομένην επίθεσιν του ΕΛΑΣ την 18-22 Δ/βρίου εις περιοχάς Ιωαννίνων ούτος ως στρατιωτικός Διοικητής Ιωαννίνων ήχθη επανειλημμένως εις την πρώτην γραμμήν του πυρός και διά του παραδείγματος του παρώρμησεν τους άνδρας εις επιτυχείς αντεπιθέσεις εκθέσας ούτω εις προφανή κίνδυνον την ζωήν του.

Χαρακτήρ: Σταθερός, θετικός, ισχυρός, ευθύς, ειλικρινής, τίμιος, πειθαρχικός, δίκαιος, αποφασιστικός, σοβαρός και ριψοκίνδυνος.

Διοικητική Ικανότης: Ούτος εκ των πρωτοπόρων του Αγώνος εγκατέλειψεν οικογένειαν και περιουσίαν κινούμενος εκ πίστεως και αφοσιώσεως προς το καθήκον και εκ αγάπης προς την δεινοπαθούσαν τότε Πατρίδα ανήλθεν εις τας επάλξεις του Εθνικού Αγώνος. Έκτοτε η συμβολή του υπήρξεν πολύτιμος και χαρακτηριστική.
 Παρά την έλλειψιν μέσων συντηρήσεως και Διοικήσεως εδημιούργησεν Εθνικάς Ομάδας χρησιμοποιήσας εξ αρχής το καθαρώς Στρατιωτικόν σύστημα διά των οποίων συνετέλεσεν τα μέγιστα εις την εκπλήρωσιν του υπό του Γενικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής τεθέντος σκοπού. Δύναται να λεχθή χωρίς υπερβολήν ότι η συμβολή του εις τον Εθνικόν Αγώνα συνετέλεσεν να κρατήση τον Ηπειρωτικόν Λαόν αλώβητον από το μίασμα του Κομμουνισμού παρά τας τρομοκρατικάς μεθόδους τούτου.
 Επεδείξατο αρίστην Διοικητικόν ικανότητα, εξαιρετικόν οργανωτικόν πνεύμα, άφθαστον ηρωισμόν και αυτοθυσίαν, απόλυτον κύρος προς τους διοικούμενους του των οποίων απέσπασεν τον σεβασμόν, την εκτίμησιν και την απόλυτον εμπιστοσύνην. Προπαρασκεύασεν και διηύθυνεν τον διεξαχθέντα σκληρόν και τραχήν διμέτωπον αγώνα με αρίστην τακτικήν αντίληψιν και επιτελικάς γνώσεις εξαιρετικάς. Προσόντα τα οποία τον κατέστησαν συμπαθέστατον εις τον Ηπειρωτικόν Λαόν παρά του οποίου λατρεύεται κυριολεκτικώς.

Ηθικαί Αμοιβαί: Το Γενικόν Αρχηγείον εκτιμόν την εξαιρετικήν δράσιν του Αξιωματικού τούτου απένειμεν τας κάτωθι ηθικάς αμοιβάς.

1. Διά της υπ' αριθ. 5302/2/8/42 Δ/γής του προήγαγεν τούτον επ' ανδραγαθία εις τον βαθμόν του Αντισυνταγματάρχου.
2. Διά της υπ' αριθ. 8493/29/6/44 Δ/γής του προήγαγεν τούτον κατ' εκλογήν εις Συνταγματάρχην της προαγωγής του εις Αντισυνταγματάρχην λογιζομένης αναδρομικώς από Ιανουαρίου 1943.
3. Διά της υπ' αριθ. 11199/9/8/44 Δ/γής του απένειμεν το χρυσούν Αριστείον Ανδρείας δι' άφθαστον ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν ήν επεδείξατο επί του πεδίου της Μάχης.
4. Το Γενικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής δι΄ασυρματικής του ανακοινώσεως εξέφρασεν την άκραν ικανοποίησιν του διά το συντελεσθέν ανιδιοτελές έργον του υπό του Αρχηγείου Ηπείρου.

Προτάσεις:  Προτείνομεν όπως κυρωθούν αι ως άνω απονεμηθείσαι ηθικαί αμοιβαί εις τον ανωτέρω Αξιωματικόν, πράξις η οποία αποτελεί μέτρον δικαιοσύνης διά τας προσφερθείσας υπό τούτου εξαιρετικάς και πολυτίμους υπηρεσίας του κατά την προσπάθειαν διά την απελευθέρωσιν της Πατρίδος.


Κέρκυρα, 10 Φεβ/ρίου 1945

Ο Γενικός Αρχηγός
Ν. Ζέρβας
 *Τηρήθηκε η ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου
    


Τμήμα Ιστορικού Αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου